1

 

Приемане на деца в първи клас в

 

държавните и в общинските училища

 

 


2

 

Преместване на ученици в държавните и в

 

общинските училища

 

 

 

 

3

 

Приемане на ученици в V клас по

 

училищен прием в неспециализираните

 

училища

 

 

 

 

 

 

4

 

Приемане на ученици в VIII клас в

 

непрофилираните училища – профилирани

 

и професионални гимназии, обединени и

 

средни училища на места, определени по

 

държавен план-прием

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Приемане на ученици, завършили първия

 

гимназиален етап на средно образование

 

от обединените училища в XI клас в

 

непрофилираните училища – профилирани

 

и професионални гимназии и средни

 

училища на места, определени по

 

допълнителния държавен план-прием

 

 

 

6

 

Издаване на диплома за средно

 

образование

 

 

 

 

 

7

 

Издаване на удостоверения за валидиране

 

 

на компетентности в съответствие с

 

изискванията за завършване на клас, етап

 

или основна степен на образование

 

 

 

 

8

 

Издаване на служебна бележка за подадено

 

заявление за допускане до държавни

 

зрелостни изпити

 

 

 

9

 

Издаване на служебна бележка за

 

допускане до държавни зрелостни изпити

 

 

 

 

10

 

Издаване на служебна бележка за

 

резултатите от положените изпити за

 

проверка на способностите

 

 

 

 

 

11

 

Издаване на заповед за признаване или

 

отказ на завършен период или клас за

 

класовете от I до VI в училище на чужда

 

държава

 

 

 

 

 

12

 

Издаване на дубликат на документ за

 

завършен клас, етап или степен на

 

образование – удостоверения,

 

свидетелства, дипломи

 

 

 

 

 

13

 

Издаване на европейско приложение към

 

дипломата за средно образование

 

( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна

 

година)