СУ „Св. Климент Охридски“ е включено в техническото и финансово изпълнение на Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

В изпълнение на дейност 2: „Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“

Дейността по проекта стартира през учебната 2021/2022 г. и продължава през 2022/2023 г. с участието на:

 

  • 2021/2022 г. – 20 ученика от първи клас (4 групи);
  • 2022/2023 г. – 21 ученика от първи клас (4 групи);
  • 2023/2024г. - 24 ученика от първи клас(4 групи);

 

Обучението в електронна среда все повече се налага и ще продължи да се развива в годините напред. Насочено е към повишаване уменията на учениците да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Програмата дава широта на обучаемите да участват качествено в обучение от разстояние. По време на обучението учениците имат възможността да се запознаят подробно с функционалностите на платформата MS Teams. Обучението помага на обучаемите да изгради у тях възможности за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и им помага да повишат мотивацията си при овладяване на учебното съдържание.

В изпълнение на дейност 4: „Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).“

Дейността по проекта стартира през учебната 2021/2022 г. и продължава през 2022/2023 г. с участието на:

  •   2021/2022 г. – 10 родители на ученици от първи клас (2 групи);
  •   2022/2023 г. – 5 родители на ученици от първи клас (1 група);
  •  2023/2024г. - 5 родители на ученици от първи клас (1 група);

 

Дейността е насочена към подробно запознаване на родителите на учениците от първи клас с функционалностите на платформата MS Teams. Програмата помага на обучаемите да се информират с възможностите за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по време на образователния процес в електронна среда и работата с различни електронни ресурси. Обучението има за цел да улесни на родителите в мотивацията и оказването на нужната помощ и подкрепа на техните деца.

В изпълнение на дейност 5: „Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда“

 

Дейността обхваща провеждане на допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици от I-ви до XII-ти клас, които не са посещавали дневна присъствена форма на обучение, за повече от 10 учебни дни по уважителни причини (включително поставени под карантина и тези, които поради липса на технически условия, са се обучавали несинхронно, ученици които са принудени да напуснат държавата, в която се обучават, пребивават на територията на Република България и са записани в българската образователна система).

Допълнителното синхронно обучение в електронна среда е с продължителност от 20 учебни часа. Часовете се разпределят между всички предмети, по които са установени пропуски за периода на отсъствие на ученика, като през първия месец на обучението следва да бъдат проведени не по-малко от 10 учебни часа. Обучението се осъществява както индивидуално, така и в групи с различна численост на учениците, в зависимост от идентифицираната потребност, както и от спецификата на обучителните затруднения, които срещат учениците. Осъществява се от начални учители или учители по съответния предмет по учебен план-график.