СРЕДНО УЧИЛИЩЕСв. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Костенец – 2030; ул. Бреза” № 4; тел. 07142/21-96;

www.sou-kostenec.org

 

 

                                                                            ПРОТОКОЛ №6

 

 

Днес, 21.10.2021 година се проведе общо събрание към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Костенец. На събранието присъстваха 12 човека от административния и помощен персонал, както и 38 човека от ПП

Събранието протече при дневен ред:

1.    Отчет за изпълнение на трето тримесечие на  бюджет 2021 година – докладва директор.

2.    Текущи въпроси.

 

По първа точка Директорът направи  отчет, като представи подробна информация по параграфи за касовото изпълнението на трето тримесечие бюджета  за  2021 година. Същата е неразделна част от настоящия протокол.

С 50 гласа „За“ – общото събрание прие отчета за изпълнение на трето тримесечие на Бюджет 2021 година.

    Протоколчик: Бойка Лечева- ст.учител по БЕЛ

  

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕСв. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Костенец – 2030; ул. Бреза” № 4; тел. 07142/21-96;

www.sou-kostenec.org

Протокол №5  /29.09.2021 година

 

Днес, 29.09.2021 г., от 13:30 часа се проведе общо събрание на общоучилищния колектив, на което присъстваха 48 членове.

Събранието протече при следния дневен ред:

      1.Определяне на критерии за оценка на работата на непедагогическия персонал.

                               2.Избор на комисия за определяне диференцираното заплащане на непедагогическия персонал.

                     3.Отчет за изпълнение на второ тримесечие на  бюджет 2021 година – докладва директор.

             По първа точка от дневния ред директорът на училището предложи критерии за оценяване на работата на непедагогическия персонал.

По втора точка от дневния ред директорът предложи комисията за оценка на работата на непедагогическия персонал да се състои от трима души …………………………………………………….. Предложението за броя на членовете в  комисията и състава ѝ бе подложено на гласуване и бе прието единодушно.

            По трета точка директорът направи  отчет, като представи подробна информация по параграфи за касовото изпълнението на второ тримесечие на бюджета  за  2021 година. Същата е неразделна част от настоящия протокол.

                 Общото събрание взе следните решения:

Решение №1

Събранието прие следните критерии:………………………………………………..

Решение № 2

            Създава се комисия за оценка на работата на непедагогическия персонал, която е в  състав:……………………………………………………………………………………….

Решение №3

С 48 гласа „За“ – общото събрание прие отчета за изпълнение на второ тримесечие на Бюджет 2021 година.

    Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Протоколчик-     Бойка Лечева-ст.учител по БЕЛ       

 

   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Костенец – 2030; ул. „Бреза” № 4; тел. 07142/21-96;

www.sou-kostenec.org
ПРОТОКОЛ №1Днес, 28.01.2021 година се проведе общо събрание към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Костенец. На събранието присъстваха 13 човека от административния и помощен персонал, както и 42 човека от ПП онлайн /през тиймс/.

Събранието протече при дневен ред:

 

 1. Отчет за изпълнение на бюджет 2020 година – докладва директор.

 2. Текущи въпроси.

 

По първа точка Директорът направи  отчет, като представи подробна информация по параграфи за изпълнението на бюджета  за 2020 година. Същата е неразделна част от настоящия протокол.

С 55 гласа „За“ – общото събрание прие отчета за изпълнение на бюджет 2020 година.

По точка втора бяха поставени въпроси, свързани с осигуреност с техника за онлайн обучението.

На този въпрос директорът даде информация за броя на получените и списък на лицата , на които е предоставена техниката.

Директорът каза, че по НП ИКТ  очакваме още 10 лаптопа и 3 таблета, които веднага ще бъдат предоставени  на учителите, които използват лични устройства  за работа в онлайн среда.

Обсъден бе и въпросът за ваксиниране с ваксина за Ковид-19.  Всички желаещи ще бъдат ваксинирани  и ще бъдат включени в общ списък и предоставен на РЗИ София-област.

 

Протоколчик: эЛора Стоилова-психолог в училище

 

 

ПРОТОКОЛ №2Днес, 11.03.2021 година се проведе общо събрание към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Костенец. На събранието присъстваха 14 човека от административния и помощен персонал, както и 39 човека от ПП онлайн /през Тиймс/.

Събранието протече при дневен ред:

 

 1. Представяне на Бюджет 2021 година – докладва директор.

 2. Вътрешни правила за работна заплата.

 3. Текущи въпроси.

 

По първа точка Директорът представи подробна информация по параграфи  на бюджета  за 2021 година. Обща сума на бюджета  е 1 866 855 лв., което включва -субсидия от МОН, преходен остатък в размер на 33 188 лв., непреведени до момента субсидия от Община Костенец-7 000 лв. и собствени приходи от наеми-3 500 лв. Тя обясни, че средствата предвидени за увеличение на заплатите с 16% за ПП персонал и 10% за НП са достатъчни и са планирани в параграф 1. Съгласно КТД за годината са предвидени допълнителни плащания, както следва:

1.За 24 май-28 500 лв.

2.За 15 септември-22850  лв.

3.За 25 ноември-Патронен празник-34 000 лв.

4.За диференцирано заплащане ,както на ПП персонал така и на НП персонал

5.СБКО-27 000лв.

6.Работно и представително облекло-31 140 лв.

7.За награди-1100лв.

Обща сума за заплати и осигуровки-1 305737 лв., което представлява 90 % от общия бюджет.

Издръжката по параграф 10  е планирана в размер на 182 313лв,което е приблизително 10% от бюджета.

Тук са предвидени средства за:

 1. Храна- 20 000лв.,което включва безплатна закуска за учениците от 1 до 4 клас и обяд за децата от ЦДО.

 2. Медикаменти- 400лв.

 3. Учебни книги и учебници-12 000 лв.

 4. Материали- 9300лв.

 5. Вода, горива, енергия- 58 000 лв.

 6. Външни услуги-15 700 лв.

 7. Текущ ремонт-13 750 лв.

 8. Командировки- 1 200 лв.

 9. Застраховки -1 300 лв.

 10. Разходи за 50-годишен юбилей -19 523 лв.

 11. Стипендии – 25 000 лв.

Директорът подчерта ,че при разпределението на Бюджета по параграфи са участвали председателите на синдикалните организации- г-жа Пенка Кичукова и г-жа Таня Филимонова.

С 53 гласа „За“ – общото събрание прие Бюджет 2021 .

По втора точка директорът запозна колектива с промените във ВПРЗ за 2021г.Те касаят всички допълнителни плащания ,като сумите са малко завишени. Добавено е диференцирано заплащане за НП персонал. Увеличени са сумите за работно и представително облекло. Прибавени са суми за наставничество, за участие в екипи за обхват, за обучение на ПП персонал съгласно изисквания за вътрешноинституционалната квалификация, за провеждане на обучение на ученици ,отсъствали повече от 10 учебни дни по здравословни причини.

Правилата бяха приети с 53 гласа „За“.

 

По точка трета бяха поставени въпроси, свързани с онлайн обучението.

На този въпрос директорът даде информация за редуването на класовете в присъствено обучение.

Обсъден бе отново въпросът за ваксиниране за Ковид-19.  Всички желаещи ще бъдат ваксинирани  и ще бъдат включени в общ списък и предоставен на РЗИ София-област.Протоколчик: Лора Стоилова-психолог в училище