Самостоятелна форма на обучение

чл. 64   Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно ДОС за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за професионално образование и обучение, за придобиването на квалификации по професии, за обучението на деца с хронични заболявания и/или със специфични образователни потребности и за системата на оценяване.

          ал.1 Самостоятелна форма на обучение се организира за:

1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

2. Лица навършили 16-годишна възраст

        ал.2  Ученик ненавършил 16-години, по здравословни причини, удостоверени с медицински протокол, както и за даровити, решение за обучение в тази форма се взема на ПС

        ал.3  СФО не се организира за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания

        ал.4  Ученикът в срок до 14 септември на съответната календарна година, подава заявление до директора, в което посочва причините за записване в самостоятелна форма на обучение. Директорът одобрява или отхвърля заявлението на ученика навършил 16-годишна възраст.

       ал.5 Условията и редът за провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

       ал.6 Обучението в самостоятелна форма на обучение следва учебния план за дневна форма

       ал.7  Учениците в самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити на три сесии, определени със заповед на директора, а при необходимост - обявява се четвърта сесия

График за провеждане на изпитна сесия на ученици на самостоятелна форма на обучение сесия декември - януари 2023/2024 година

График самостоятелна форма на обучение - януарска сесия 2021/2022 година