График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища

за учебната 2024 - 2025 г. на места по държавен план-прием съгласно

 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Вид дейност

Срок

(посочените периоди касаят само работни дни)

1 Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас. 01 - 16 февруари 2024 г.
2 Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 - 21 май 2024 г.
3 Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите. 21 - 31 май 2024 г.
4 Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 17 юни 2024 г.
5

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Чужд език (по желание на ученика)

19 юни 2024 г., 09:00 часа
21 юни 2024 г., 09:00 часа
20 юни 2024 г., 09:00 часа
6 Провеждане на изпитите за проверка на способностите:
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Музика и физическо възпитание и спорт
 • Физическо възпитание и спорт

             24 юни 2024 г.
             25 юни 2024 г.
             25 - 26 юни 2024 г.
             26 - 27 юни 2024 г.
7 Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 02 юли 2024 г.
8 Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г.                     до 04 юли 2024 г.

9

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

08  - 10 юли 2024 г.

10

Обявяване на първи етап на класиране.

до 12 юли 2024 г.

11

Записване на класираните ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

                    15 - 17 юли 2024 г.

12

Обявяване на резултатите от втори етап на класиране.

до 19 юли 2024 г.

13

Записване на класираните ученици на втори етап на класиране.

22 - 24 юли 2024 г.

14

Обявяване на свободните места за трети етап на класиране.

25 юли 2024 г.

15

Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране.

26 и 27 юли 2023 г.

16

Обявяване на резултатите от трети етап на класиране.

до 30 юли 2024 г.

17

Записване на класираните ученици на трети етап на класиране.

31 юли и 01 август 2024 г.

18

Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране.

 до 02 август 2024 г.

19

Подаване на заявления за участие в четвърти етап на класиране

05 и 06 август 2024 г.

20

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 07 август 2024 г.

21 Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране                   08 - 09 август 2024 г.
22 Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране                   до 12 август 2024 г.
23 Попълване на свободните места след четвъртия етап определя се от директора след 12 август 2024 г., но не по-късно от 11 септември 2024 г.
24 Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО                   до 14.09.2024 г. вкл.

        

 

 

 

График за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2023 - 2024 г. на места по държавен план-прием съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

 

 

Вид дейност

Срок

1 Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII клас. 01 - 17 февруари 2023 г.
2 Подаване на заявления за насочване към комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 03 - 21 май 2023 г.
3 Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите. 22 - 30 май 2023 г.
4 Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО.
Получаване на служебни бележки за полагане на изпитите за проверка на способностите.
до 09 юни 2023 г.
5

Провеждане на изпитите от националните външни оценявания по:

 • Български език и литература
 • Математика
 • Чужд език (по желание на ученика)

13 юни 2023 г., 09:00 часа
16 юни 2023 г., 09:00 часа
14 юни 2023 г., 09:00 часа
6 Провеждане на изпитите за проверка на способностите:
 • Изобразително изкуство
 • Музика
 • Музика и физическо възпитание и спорт
 • Физическо възпитание и спорт

20 юни 2023 г.
21 юни 2023 г.
21 - 22 юни 2023 г.
22 - 23 юни 2023 г.
7 Обявяване на резултатите от НВО.
Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на способностите.
до 28 юни 2023 г.
8 Записване на учениците, насочени от комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. до 04 юли 2023 г.

9

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

05  - 07 юли 2023 г.

10

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12 юли 2023 г.

11

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 13 - 17 юли 2023 г.

 

12

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 19 юли 2023 г.

13

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

20- 24 юли 2023 г.

14

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2023 г.

15

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 - 27 юли 2023 г.

16

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

до 31 юли 2023 г.

17

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01 - 02 август 2023 г.

18

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

 до 04 август 2023 г.

19

Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране

07 - 08 август 2023 г.

20

Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране

до 10 август 2023 г.

21 Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 11 - 14 август 2023 г.
22 Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 16 август 2023 г.
23 Подаване на заявление до директора на училището за попълване на свободните места след четвъртия етап определя се от директора след 16 август 2023 г., но не по-късно от 10 септември 2023 г.
24 Утвърждаване на реализирания държавен план-прием от началника на РУО до 14.09.2023 г. вкл.

 

 

 ГРАФИК


за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 - 2023 г. на места по държавен план - прием съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование                                                                                                05-07 юли 2022г

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране                      до 12 юли 2022г.

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране                                           13-15 юли 2022г

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране                       до 20 юли 2022г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022г

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране                                        26-27 юли 2022г

Обявяване на списъците с приетите ученици след трети етап на класиране                   до 30 август 2022г

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  се определя от директора на училището до 10.09.2022г. вкл. 

Адресът на платформата за електронното подаване на заявлението за първи и трети етап на класиране  е    https://infopriem.mon.bg/login 

Входът е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване мястото за явяване на изпита за външно оценяване, която сте получили от училището, в което завършвате основното си образование. Указание за това как да подадете своето заявление online  може да видите ТУК