Критерии за получаване на месечна стипендия през ІІ срок на учебната 2023 – 2024 година

  

Месечна стипендия за постигнати образователни резултати:

 

1.      Отличен успех (5.50 – 6.00) от предходен учебен срок или учебна година;

2.      Общ брой отсъствия – по уважителни причини и без уважителни причини – от предходен учебен срок (не повече от 50 бр.);

3.      Липса на наложено наказание.

 

 

Успех

Точки

1.

5.50 – 5.60

1

2.

5.61 – 5.70

2

3.

5.71 – 5.80

3

4.

5.81 – 5.90

4

5.

5.91 – 6.00

5

  

 

Отсъствия

Точки

1.

От 41 до 50

1

2.

От 31 до 40

2

3.

От 16 до 30

3

4.

От 1 до 15

4

5.

0

5

 

Забележка:

  1.      Максимален брой точки – 10. Балът за класиране за стипендия по успех се формира по следната формула:

 

Общ брой точки = брой точки за успех + брой точки за отсъствия.

 

2.      Отсъствията, които са допуснати поради продължително заболяване или са резултат от болнично лечение, както и при участие на групите за извънкласни дейности във фестивали, конкурси и други представителни изяви, се удостоверяват със съответните документи – копие от медицинска бележка или служебна бележка от ръководителя на съответната група, и се изваждат от общия брой отсъствия по уважителни причини.

 

3.      При наложено наказание от директора или педагогическия съвет се прекратява изплащането на стипендията на ученика до изтичане на наказанието.

 

Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование:

  

1.      Средномесечен доход на семейството, не по-висок от 750.00 лева;

2.      Успех от предходен учебен срок или учебна година, не по-нисък от Много добър (4.50);

3.      Общ брой отсъствия – по уважителни причини и без уважителни причини – от предходен учебен срок (не повече от 50 бр.);

 

 

Доход

Точки

Класиране

1.

730.00 – 805.00

1

 

2.

654.00 – 729.00

2

 

3.

578.00 – 653.00

3

 

4.

501.00 – 577.00

4

 

5.

Под 500.00 лв.

5

 

 

 

Успех

Точки

Класиране

1.

4.50 – 4.69

1

 

2.

4.704.89

2

 

3.

4.90 – 5.09

3

 

4.

5.10 – 5.29

4

 

5.

5.30 – 5.49

5

 

 

 

Отсъствия

Точки

Класиране

1.

От 41 до 50

1

 

2.

От 31 до 40

2

 

3.

От 16 до 30

3

 

4.

От 1 до 15

4

 

5.

0

5

 

 

 Забележка:

 1.      Максимален брой точки – 15. Балът за класиране за стипендия по социални причини се формира по следната формула:

 

Общ брой точки = брой точки за доход + брой точки за успех + брой точки за отсъствия.

 

2.      Отсъствията, които са допуснати поради продължително заболяване или са резултат от болнично лечение, както и при участие на групите за извънкласни дейности във фестивали, конкурси и други представителни изяви, се удостоверяват със съответните документи – копие от медицинска бележка или служебна бележка от ръководителя на съответната група, и се изваждат от общия брой отсъствия по уважителни причини.

 

3.      При наложено наказание от директора или педагогическия съвет се прекратява изплащането на стипендията на ученика до изтичане на наказанието.

 

Комисия:

 

 1. Любка Димитрова Драгийска – заместник-директор по УД;                       
 2. Радослава Петрова Петринина – старши учител по мениджмънт;                  
 3. Миглена Манушова Стоичкова – учител по ИТ;                                
 4. Марияна Георгиева Петрова – старши учител по ФА;                                          
 5. Евгения Георгиева Петрова-Кацарова – старши учител по АЕ;                     
 6. Иван Георгиев Стоянов – счетоводител.                                                             

 

 

 

Критерии за получаване на месечна стипендия през І срок на учебната 2023 – 2024 година

Месечна стипендия за постигнати образователни резултати:

 

1.     Отличен успех (5.50 – 6.00) от предходен учебен срок или учебна година;

2.     Общ брой отсъствия – по уважителни причини и без уважителни причини – от предходен учебен срок (не повече от 50 бр.);

3.     Липса на наложено наказание.

  

Успех

Точки

1.

5.50 – 5.60

1

2.

5.61 – 5.70

2

3.

5.71 – 5.80

3

4.

5.81 – 5.90

4

5.

5.91 – 6.00

5

  

Отсъствия

Точки

1.

От 41 до 50

1

2.

От 31 до 40

2

3.

От 16 до 30

3

4.

От 1 до 15

4

5.

0

5

 

Забележка:

  1.     Максимален брой точки – 10. Балът за класиране за стипендия по успех се формира по следната формула:

 Общ брой точки = брой точки за успех + брой точки за отсъствия.

2.     Отсъствията, които са допуснати поради продължително заболяване или са резултат от болнично лечение, както и при участие на групите за извънкласни дейности във фестивали, конкурси и други представителни изяви, се удостоверяват със съответните документи – копие от медицинска бележка или служебна бележка от ръководителя на съответната група, и се изваждат от общия брой отсъствия по уважителни причини.

 3.     При наложено наказание от директора или педагогическия съвет се прекратява изплащането на стипендията на ученика до изтичане на наказанието.

  

Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование:

  

1.     Средномесечен доход на семейството, не по-висок от 750.00 лева;

2.     Успех от предходен учебен срок или учебна година, не по-нисък от Много добър (4.50);

3.     Общ брой отсъствия – по уважителни причини и без уважителни причини – от предходен учебен срок (не повече от 50 бр.);

  

Доход

Точки

Класиране

1.

671.00 – 750.00

1

 

2.

591.00 – 670.00

2

 

3.

511.00 – 590.00

3

 

4.

431.00 – 510.00

4

 

5.

Под 430.00 лв.

5

 

  

Успех

Точки

Класиране

1.

4.50 – 4.69

1

 

2.

4.704.89

2

 

3.

4.90 – 5.09

3

 

4.

5.10 – 5.29

4

 

5.

5.30 – 5.49

5

 

 

 

Отсъствия

Точки

Класиране

1.

От 41 до 50

1

 

2.

От 31 до 40

2

 

3.

От 16 до 30

3

 

4.

От 1 до 15

4

 

5.

0

5

 

 

 Забележка:

 

1.     Максимален брой точки – 15. Балът за класиране за стипендия по социални причини се формира по следната формула:

 

Общ брой точки = брой точки за доход + брой точки за успех + брой точки за отсъствия.

 2.     Отсъствията, които са допуснати поради продължително заболяване или са резултат от болнично лечение, както и при участие на групите за извънкласни дейности във фестивали, конкурси и други представителни изяви, се удостоверяват със съответните документи – копие от медицинска бележка или служебна бележка от ръководителя на съответната група, и се изваждат от общия брой отсъствия по уважителни причини.

 3.     При наложено наказание от директора или педагогическия съвет се прекратява изплащането на стипендията на ученика до изтичане на наказанието.

  Комисия:

 

 1. Любка Димитрова Драгийска – заместник-директор по УД;                       
 2. Радослава Петрова Петринина – старши учител по мениджмънт;                  
 3. Миглена Манушова Стоичкова – старши учител по ИТ;                                
 4. Марияна Георгиева Петрова – старши учител по ФА;                                          
 5. Евгения Георгиева Петрова-Кацарова – старши учител по АЕ;                     
 6. Иван Георгиев Стоянов – счетоводител.                        

 

 Критерии за получаване на месечна стипендия през ІІ срок на учебната 2022 – 2023 година

 

 

 

Месечна стипендия за постигнати образователни резултати:

 

1.     Отличен успех (5.50 – 6.00) от предходен учебен срок или учебна година;

2.     Общ брой отсъствия – по уважителни причини и без уважителни причини – от предходен учебен срок (не повече от 50 бр.);

3.     Липса на наложено наказание.

 

 

Успех

Точки

1.

5.50 – 5.60

1

2.

5.61 – 5.70

2

3.

5.71 – 5.80

3

4.

5.81 – 5.90

4

5.

5.91 – 6.00

5

 

 

 

Отсъствия

Точки

1.

От 41 до 50

1

2.

От 31 до 40

2

3.

От 16 до 30

3

4.

От 1 до 15

4

5.

0

5

 

 

Забележка:

  1.     Максимален брой точки – 10. Балът за класиране за стипендия по успех се формира по следната формула:

 

Общ брой точки = брой точки за успех + брой точки за отсъствия.

 

2.     Отсъствията, които са допуснати поради продължително заболяване или са резултат от болнично лечение, както и при участие на групите за извънкласни дейности във фестивали, конкурси и други представителни изяви, се удостоверяват със съответните документи – копие от медицинска бележка или служебна бележка от ръководителя на съответната група, и се изваждат от общия брой отсъствия по уважителни причини.

 

3.     При наложено наказание от директора или педагогическия съвет се прекратява изплащането на стипендията на ученика до изтичане на наказанието.

 

 

Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование:

 

 

1.     Средномесечен доход на семейството, не по-висок от 750.00 лева;

2.     Успех от предходен учебен срок или учебна година, не по-нисък от Много добър (4.50);

3.     Общ брой отсъствия – по уважителни причини и без уважителни причини – от предходен учебен срок (не повече от 50 бр.);

 

 

Доход

Точки

Класиране

1.

671.00 – 750.00

1

 

2.

591.00 – 670.00

2

 

3.

511.00 – 590.00

3

 

4.

431.00 – 510.00

4

 

5.

Под 430.00 лв.

5

 

 

 

Успех

Точки

Класиране

1.

4.50 – 4.69

1

 

2.

4.704.89

2

 

3.

4.90 – 5.09

3

 

4.

5.10 – 5.29

4

 

5.

5.30 – 5.49

5

 

 

 

Отсъствия

Точки

Класиране

1.

От 41 до 50

1

 

2.

От 31 до 40

2

 

3.

От 16 до 30

3

 

4.

От 1 до 15

4

 

5.

0

5

 

 

 

Забележка:

 1.     Максимален брой точки – 15. Балът за класиране за стипендия по социални причини се формира по следната формула:

 

Общ брой точки = брой точки за доход + брой точки за успех + брой точки за отсъствия.

 

2.     Отсъствията, които са допуснати поради продължително заболяване или са резултат от болнично лечение, както и при участие на групите за извънкласни дейности във фестивали, конкурси и други представителни изяви, се удостоверяват със съответните документи – копие от медицинска бележка или служебна бележка от ръководителя на съответната група, и се изваждат от общия брой отсъствия по уважителни причини.

 

3.     При наложено наказание от директора или педагогическия съвет се прекратява изплащането на стипендията на ученика до изтичане на наказанието.

 

 

Критерии за получаване на месечна стипендия през І срок на учебната 2022 – 2023 година

 

 

 

Месечна стипендия за постигнати образователни резултати:

 

1.     Отличен успех (5.50 – 6.00) от предходен учебен срок или учебна година;

2.     Общ брой отсъствия – по уважителни причини и без уважителни причини – от предходен учебен срок (не повече от 50 бр.);

3.     Липса на наложено наказание.

 

 

Успех

Точки

1.

5.50 – 5.60

1

2.

5.61 – 5.70

2

3.

5.71 – 5.80

3

4.

5.81 – 5.90

4

5.

5.91 – 6.00

5

 

 

 

Отсъствия

Точки

1.

От 41 до 50

1

2.

От 31 до 40

2

3.

От 16 до 30

3

4.

От 1 до 15

4

5.

0

5

 

 

Забележка:

 

 

1.     Максимален брой точки – 10. Балът за класиране за стипендия по успех се формира по следната формула:

 

Общ брой точки = брой точки за успех + брой точки за отсъствия.

 

2.     Отсъствията, които са допуснати поради продължително заболяване или са резултат от болнично лечение, както и при участие на групите за извънкласни дейности във фестивали, конкурси и други представителни изяви, се удостоверяват със съответните документи – копие от медицинска бележка или служебна бележка от ръководителя на съответната група, и се изваждат от общия брой отсъствия по уважителни причини.

 

3.     При наложено наказание от директора или педагогическия съвет се прекратява изплащането на стипендията на ученика до изтичане на наказанието.

 

 

 

 

Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование:

 

 

1.     Средномесечен доход на семейството, не по-висок от 710.00 лева;

2.     Успех от предходен учебен срок или учебна година, не по-нисък от Много добър (4.50);

3.     Общ брой отсъствия – по уважителни причини и без уважителни причини – от предходен учебен срок (не повече от 50 бр.);

 

 

Доход

Точки

Класиране

1.

641.00 – 710.00

1

 

2.

561.00 – 640.00

2

 

3.

481.00 – 560.00

3

 

4.

401.00 – 480.00

4

 

5.

Под 400.00 лв.

5

 

 

 

Успех

Точки

Класиране

1.

4.50 – 4.69

1

 

2.

4.704.89

2

 

3.

4.90 – 5.09

3

 

4.

5.10 – 5.29

4

 

5.

5.30 – 5.49

5

 

 

 

Отсъствия

Точки

Класиране

1.

От 41 до 50

1

 

2.

От 31 до 40

2

 

3.

От 16 до 30

3

 

4.

От 1 до 15

4

 

5.

0

5

 

 

 

Забележка:

 

1.     Максимален брой точки – 15. Балът за класиране за стипендия по социални причини се формира по следната формула:

 

Общ брой точки = брой точки за доход + брой точки за успех + брой точки за отсъствия.

 

2.     Отсъствията, които са допуснати поради продължително заболяване или са резултат от болнично лечение, както и при участие на групите за извънкласни дейности във фестивали, конкурси и други представителни изяви, се удостоверяват със съответните документи – копие от медицинска бележка или служебна бележка от ръководителя на съответната група, и се изваждат от общия брой отсъствия по уважителни причини.

 

3.     При наложено наказание от директора или педагогическия съвет се прекратява изплащането на стипендията на ученика до изтичане на наказанието.

 

 

 1.                               

СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ “Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Община Костенец; гр. Костенец – 2030; ул.”Бреза” № 4; тел. 07142/21-96;

www.sou-kostenec.org

 

                                                                                                               

 Критерии за получаване на месечна стипендия през ІІ срок на учебната 2021 – 2022 година 

 

 

Месечна стипендия за постигнати образователни резултати:

 

1.     Отличен успех (5.50 – 6.00) от предходен учебен срок или учебна година;

2.     Общ брой отсъствия – по уважителни причини и без уважителни причини – от предходен учебен срок (не повече от 50 бр.);

3.     Липса на наложено наказание.

 

 

Успех

Точки

1.

5.50 – 5.60

1

2.

5.61 – 5.70

2

3.

5.71 – 5.80

3

4.

5.81 – 5.90

4

5.

5.91 – 6.00

5

 

 

 

Отсъствия

Точки

1.

От 41 до 50

1

2.

От 31 до 40

2

3.

От 16 до 30

3

4.

От 1 до 15

4

5.

0

5

 

 

Забележка:

 

 

1.     Максимален брой точки – 10. Балът за класиране за стипендия по успех се формира по следната формула:

 

Общ брой точки = брой точки за успех + брой точки за отсъствия.

 

2.     Отсъствията, които са допуснати поради продължително заболяване или са резултат от болнично лечение, както и при участие на групите за извънкласни дейности във фестивали, конкурси и други представителни изяви, се удостоверяват със съответните документи – копие от медицинска бележка или служебна бележка от ръководителя на съответната група, и се изваждат от общия брой отсъствия по уважителни причини.

 

3.     При наложено наказание от директора или педагогическия съвет се прекратява изплащането на стипендията на ученика до изтичане на наказанието.

 

 

 

Месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование:

 

 

1.     Средномесечен доход на семейството, не по-висок от 650.00 лева;

2.     Успех от предходен учебен срок или учебна година, не по-нисък от Много добър (4.50);

3.     Общ брой отсъствия – извинени и неизвинени – от предходен учебен срок (не повече от 50 бр.);

 

 

Доход

Точки

Класиране

1.

571.00 – 650.00

1

 

2.

491.00 – 570.00

2

 

3.

411.00 – 490.00

3

 

4.

331.00 – 410.00

4

 

5.

Под 330.00 лв.

5

 

 

 

Успех

Точки

Класиране

1.

4.50 – 4.69

1

 

2.

4.704.89

2

 

3.

4.90 – 5.09

3

 

4.

5.10 – 5.29

4

 

5.

5.30 – 5.49

5

 

 

 

Отсъствия

Точки

Класиране

1.

От 41 до 50

1

 

2.

От 31 до 40

2

 

3.

От 16 до 30

3

 

4.

От 1 до 15

4

 

5.

0

5

 

 

 

Забележка:

 

1.     Максимален брой точки – 15. Балът за класиране за стипендия по социални причини се формира по следната формула:

 

Общ брой точки = брой точки за доход + брой точки за успех + брой точки за отсъствия.

 

2.     Отсъствията, които са допуснати поради продължително заболяване или са резултат от болнично лечение, както и при участие на групите за извънкласни дейности във фестивали, конкурси и други представителни изяви, се удостоверяват със съответните документи – копие от медицинска бележка или служебна бележка от ръководителя на съответната група, и се изваждат от общия брой отсъствия по уважителни причини.

 

3.     При наложено наказание от директора или педагогическия съвет се прекратява изплащането на стипендията на ученика до изтичане на наказанието.