Чл. 27. (1) Ученик е този, който е записан в училището за обучение за

завършване на клас.

(2) Ученик се отписва от училището, когато:

1. се премества в друго училище;

2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по

неуважителни причини за период по-дълъг от два месеца;

 3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да

положи съответните изпити в три поредни сесии.

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна

възраст, директорът на училището уведомява общинската администрация,

регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето.

Чл. 28. Всеки ученик, заема определено в началото на учебната година работно

място в класната стая, за състоянието, на което носи отговорност и своевременно

уведомява класния ръководител за забелязани повреди.

Чл. 29. (1) Учениците имат следните права:

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

3. да избират профила;

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището

за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и

задълженията си;

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование

и/или професия;

9. да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности;

10.да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за

избираемите и за факултативните учебни часове;

11.чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при

решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в

т.ч. училищния учебен план;

12.да получават съдействие от училището и от органите на местното

самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги

засягат, както и при участие в живота на общността;

13.да бъдат поощрявани с морални и материални награди;

14.да получават от учителите консултации – включително и учениците на

самостоятелна или индивидуална форма на обучение;

15.да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им

достойнство и нарушаване на човешките им права;

 16.да ползват безплатно цялата училищна материално-техническа база и в

извънучебно време за развитие на интересите и способностите си;

17.да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския

съвет.

Чл. 30. (1) Учениците имат следните задължения:

1. да спазват правилника за дейността на СУ „Св. Климент Охридски“;

2. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

3. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да

допринасят за развитие на добрите традиции;

4. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат

физическо и психическо насилие;

5. да не участват в хазартни игри, да не пушат в района на училището и на

прилежащите му терени и тротоари - ул. „Бреза“ и ул. Липа“; не

употребяват алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки;

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена

опасност;

7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;

8. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

9. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане

на учебните часове;

10.да не участват в политически партии и организации до навършването на 18

годишна възраст;

11.да опазват МТБ и чистотата на територията на училището, да не хвърлят

отпадъци в класните стаи, коридорите и в училищния двор;

12.да не извършват противообществени прояви;

13.да не напускат самоволно училището и училищния двор по време на

учебните занятия;

14.да не излизат през прозорците на помещенията, както и на места,

застрашаващи живота им в училищната сграда;

15.да не слушат музика на високоговорител от мобилно устройство в класната

стая и коридора на училището. При нарушение устройствата се вземат от

дежурния учител и се връщат на родителя след лична среща с него;

16.да спазват режима в училището;

 17.да поздравяват вежливо;

18.да не влизат и да не консумират закуски и напитки в час, както и да не

употребяват енергийни напитки в рамките на учебното време;

19.да идват не по-късно от 10 минути преди започването на първия учебен час;

за началото на всеки определен час учениците се известяват с биенето на

втория звънец;

20.да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответства на

положението им на ученик и на добрите нрави, както и да не носят блузи над

кръста и такива с дълбоки деколтета и гол гръб, потници, блузи с цинично

или расистко съдържание, джапанки, обувки с колелца, да не са със слънчеви

очила в часовете, шапки;

21.да са подготвени за съответния час, като са осигурили учебно-технически

пособия, работно или игрално облекло;

22.да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се

подготвят за учебния час;

23.да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места;

24.не напускат класната стая при отсъствие на учител, докато дежурният ученик

не изясни от ръководството на училището с какво ще се занимават този час;

25.да опазват училищното имущество и личните си вещи; работещите в

училището не носят отговорност за вещи, изгубени от учениците;

26.да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните

средства при транспортирането им от и до училище.

27.да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите

и останалия персонал на училището;

28.да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина – за дневна

форма на обучение;

29. да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства

по време на час, като същите се поставят на определените от учителя места ;

учениците от начален етап оставят телефоните си в началото на учебния ден

и ги получават при приключване на учебните занятия; Използването им е

допустимо за целите на учебната работа в часа с разрешение на учителя;

30.да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му

задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

31.да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с

изискванията на Закона за закрила на детето;

 32.да възстановяват нанесените щети на училищното имущество и МТБ в 7-

дневен срок;

33.да спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и

интернет;

34.когато са отстранени от час учениците са под непосредствения контрол на

библиотекарят или в случай на негово отсъствие на свободните през този час

учители. До края на часа те самостоятелно работят върху учебния материал,

предвиден за часа, от който са отстранени;

35.да използват учебни пособия, които отговарят на възрастовите им

особености и не съдържат агресивни послания;

36.да спазват нормите за ползване на физкултурния салон и спортната

площадка, установени в заповед на директора на училището.

(2) Всяко правене на клип и/или снимка и качването им в интернет без

изричното съгласие на снимания е забранено и наказуемо.

Чл. 31. (1) Ученикът може да отсъства от училище в следните случаи:

1. по медицински причини, което удостоверява с медицински документ, с

вписан номер на амбулаторен лист за извършения преглед, подписан от лекаря,

извършил прегледа на ученика и подпечатана с печата на лекаря и/или лечебното

заведение. Медицинският документ се представя не по-късно от до 3 учебни дни

след връщането си в училище.

1.1. При заболяване учениците и родителите следва да поддържат връзка с

класния ръководител и да го информират за началото на периода на лечение и кога

ще бъде представен медицински документ.

2. Поради наложително участие в друга дейност – при представяне на документ

от спортен клуб, в който членува ученика, от организаторите на състезания,

конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след

потвърждение от родителя/представителя на лицето, което полага грижи за детето.

2.1. За целта родителят уведомява класния ръководител с писмо, към което

прилага документ от спортния клуб, от организаторите на състезания, конкурси,

олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и др.

3. До 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено

заявление от родителя до класния ръководител.

4. До 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на

директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя,

в което подробно се описват причините за отсъствието

(2) Горепосочените документи по т. 2 се представят своевременно в деня, в

който ученикът идва на училище след отсъствието си; по т. 3 – преди отсъствието на

ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в

телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след

връщането на ученика в училище; по т. 4 – в случай че заявлението не може да се

подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния

ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни

дни след връщането на ученика в училище.

(3) В случай на непредставяне на необходимите документи, удостоверяващи

отсъствието по уважителни причини, в определените срокове класният ръководител

регистрира отсъствията като отсъствия по неуважителни причини.

Чл. 32. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи

постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им

към развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с

Наредбата за образование.

(2) Учениците могат да бъдат награждавани за:

1. отличен успех;

2. призови места от международни, национални, регионални състезания и

олимпиади в областта на науката;

3. призови места в състезания и конкурси в областта на изкуствата и спорта;

4. изяви в областта на творческата самодейност;

5. граждански прояви с висока морална стойност.

(3) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед

присъжда награди за учениците.

(4) Наградите за учениците могат да бъдат:

1. публична похвала и изказване на благодарност пред класа и училището;

2. писмена похвала – вписва се в дневника на класа и в ученическата книжка,

съобщава се пред класа;

3. писмено обявяване – благодарност чрез писма до родителите за достойни

прояви на техните деца, съобщаване пред цялата училищна общност чрез сайта на

училището и фейсбук страницата на училището;

4. похвална грамота;

5. предметни награди.

РАЗДЕЛ III. УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Чл. 33. (1) Ученическият съвет е форма на ученическото самоуправление на

ниво училище, чрез която учениците участват в училищния живот и в

организационното развитие на училището.

(2) Ученически съвети се изграждат на ниво паралелка и на ниво училище.

(3) Съставът на Училищния ученически съвет се определя в зависимост от броя

на паралелките в училище.

Чл. 34. (1) Функциите и дейността на паралелковия ученически съвет са:

1. участва при изработване на годишния план за часа на класа за отделната

паралелка;

2. организира провеждането на дейностите в паралелката;

3. координира дейностите с другите паралелки и класове в общоучилищните

изяви;

4. организира и координира работата по проекти на паралелката;

5. участва при защитата на правата и интересите на учениците от паралелката

пред класния ръководител, училищното ръководство, педагогическия съвет и

родителите.

(2) Функциите и дейността на Училищния ученически съвет са:

1. утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в

училището;

2. прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно

начините на упражняване на правата на учениците;

3. мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на решения,

касаещи училищния живот и ученическата общност;

4. участва в изработването на правилника на училището;

5. посредничи в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с

организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните

дейности;

6. подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и

общоучилищните изяви;

7. работи по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищното

ръководство и родителите.

Чл. 35. Представителите на Ученическия съвет на училището участват с право

на съвещателен глас в:

1. заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна

информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани;

2. работата на обществения съвет на училището с поне трима представители на

ученическото самоуправление.

ГЛАВА V. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 36. (1) На учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за

личностно развитие, с която се осигурява подходяща физическа, психологическа и

социална среда за развитие на способностите и уменията на учениците.

(2) Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с

индивидуалните образователни потребности на всеки ученик.

(3) Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа

се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

РАЗДЕЛ I. ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Чл. 37. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището гарантира

участие и изява на всички ученици в класната стая и може да включва:

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти –

обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни

и същи ученици с цел повишаване ефективността на педагогическите

подходи;

2. кариерно ориентиране на учениците – включва взаимно допълващи се

дейности за информиране, диагностика, консултиране;

3. занимания по интереси – организират се за развитие на способностите и на

компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на

науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и

здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

4. библиотечно-информационно обслужване – осигурява се чрез училищната

библиотека и гарантира свободен достъп до информация на учениците от

различни документални източници в библиотечния фонд и в глобалната

мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и

ползване на информация;

5. грижа за здравето – осигурява се чрез гарантиране на достъп на учениците до

медицинско обслужване и програми за здравно образование и за

здравословен начин на живот;

6. поощряване с морални и материални награди за високи постижения в

образователната дейност и в заниманията по интереси, както и за приноса им

към развитието на училищната общност;

7. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното

поведение;

8. превенция на обучителните затруднения.

Чл. 38. (1) СУ „Св. Климент Охридски“ провежда политика за подкрепа за

личностно развитие и осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието,

както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и

насилието са подчинени на общата училищна политика, разработват се

самостоятелно от училищната общност и включват:

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в

паралелката;

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и

интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и

във факултативните часове;

3. партньорство с родителите;

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната

общност.

Чл. 39. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и

преодоляване на проблемното поведение се определят от училището и включват:

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;

3. консултиране на ученика с психолог;

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на

социалните умения за общуване и решаване на конфликти;

5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава;

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището.

(2) Дейностите по ал. 1, т. 1-7 се осъществяват при спазване на изискванията на

Наредбата за приобщаващото образование.