Демонстрация на тестване с избраните от Министерството на образованието тестове за ученици

 

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда/ОРЕС/

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.

Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка (през учебната 2021 - 2022 г. обучението може да се извършва независимо дали е обявена извънредна епидемична обстановка) в следните случаи:

2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

 Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

В  СУ“ Св. Климент Охридски“, то се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа MS Teams.

Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител.

По посочените учебни предмети, изучавани в ОРЕС, на ученика се поставят оценки. Пишат му се отсъствия, когато не се включва в часа. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо.

 

Необходими документи:

  1. Заявление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда(за ученици до 14 г. възраст)
  2. Завление за преминаване в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда(за ученици от 14 до 18 г. възраст)
  3. Декларация за задължения при обучението на ученик в ОРЕС

 Съгласно чл.8, ал.8 от Закона за закрила на детето родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижи за детето са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12 годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие

Финансова подкрепа на родителите на деца до 14 годишна възраст в условията на извънредна епидемиологична обстановка