Уважаеми родители,

     във връзка с изменението на Наредбата за специализирана закрила на деца на обществени места, член(Нов-ДВ, бр.22 от2024г в сила от 30.03.2024)

(1) В случаите, в които родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете по смисъла на Закона за закрила на детето, осигурява пълнолетно дееспособно лице за придружител на дете, навършило 14-годишна възраст, но ненавършило 18-годишна възраст, на обществени места след 22 часа, удостоверява това му качество пред компетентния орган, осъществяващ контрол, с декларация по образец, която може да изтеглите от връзката на следващия ред:


 

Заявления за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда


Уважаеми родители и ученици,

Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС), регламентирани в чл.115 ал.3 и ал.4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел III - Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование 

 За целта сме подготвили три вида заявления

1. Заявление за  преминаване в ОРЕС до 30 дни с основания:

  • "здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, че ученикът не може да посещава училище" - изтегли от тук

2. Заявление за преминаване в ОРЕС над 30 дни с основания:

  • "ако по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
  • ако по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес." - изтегли от тук

3. Заявление за преминаване в ОРЕС над 30 дни с основание:

  • "по избор на ученика или родителя при условията на чл.12, ал.2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието"  - изтегли от тук

4. Декларация от родител за осигуряване на ученика условия за обучение в електронна среда - изтегли от тук