ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

О Б Я В Я В А

 

 

 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

ЗА отдаване под наем НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

 

 

 

 оБЕКТ: помещение за зъболекарски кабинет за извънболнична стоматологична помощ с площ от 18 кв.м., находящо се  сградата на Средно училище „Св. Климент Охридски” град Костенец /корпус II/, построена в УПИ I „За училище”, в кв.48 по плана на град Костенец

 

 

 

 1. Конкурсът ще се проведе на 08.02.2018 г. от 13,00 часа в СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4, гр. Костенец, учителска стая

 2. Конкурсната документация може да се закупи в СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4 , гр.Костенец, в срок до 16.30 часа на 06.02.2018г.

 3. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.

 4. Начална наемна цена в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/

 5. Предложенията се подават в деловодството на СУ „Св.КлиментОхридски”, ул. „Бреза” № 4 , гр.Костенец,  в срок до 16.30 часа на 07.02.2018г.

 6. Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 100,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 07.02.2018г., в касата на СУ „Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4, гр.Костенец,

 7. Огледи: всеки делничен ден от 09.00 ч. до 15.00 часа до 06.02.2018 г.

 8.  При неявяване на кандидати повторен конкурс ще се проведе на 16.02.2018 г.

   

  ЗА СПРАВКИ: СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4, гр.Костенец, тел: 07142/21-96