Административни услуги

 

 

1

 

Приемане на деца в първи клас в

 

държавните и в общинските училища

 

 


2

 

Преместване на ученици в държавните и в

 

общинските училища

 

 

 

 

3

 

Приемане на ученици в V клас по

 

училищен прием в неспециализираните

 

училища

 

 

 

 

 

 

4

 

Приемане на ученици в VIII клас в

 

непрофилираните училища – профилирани

 

и професионални гимназии, обединени и

 

средни училища на места, определени по

 

държавен план-прием

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Приемане на ученици, завършили първия

 

гимназиален етап на средно образование

 

от обединените училища в XI клас в

 

непрофилираните училища – профилирани

 

и професионални гимназии и средни

 

училища на места, определени по

 

допълнителния държавен план-прием

 

 

 

6

 

Издаване на диплома за средно

 

образование

 

 

 

 

 

7

 

Издаване на удостоверения за валидиране

 

 

на компетентности в съответствие с

 

изискванията за завършване на клас, етап

 

или основна степен на образование

 

 

 

 

8

 

Издаване на служебна бележка за подадено

 

заявление за допускане до държавни

 

зрелостни изпити

 

 

 

9

 

Издаване на служебна бележка за

 

допускане до държавни зрелостни изпити

 

 

 

 

10

 

Издаване на служебна бележка за

 

резултатите от положените изпити за

 

проверка на способностите

 

 

 

 

 

11

 

Издаване на заповед за признаване или

 

отказ на завършен период или клас за

 

класовете от I до VI в училище на чужда

 

държава

 

 

 

 

 

12

 

Издаване на дубликат на документ за

 

завършен клас, етап или степен на

 

образование – удостоверения,

 

свидетелства, дипломи

 

 

 

 

 

13

 

Издаване на европейско приложение към

 

дипломата за средно образование

 

( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна

 

година)

 

 

ПОМЕЩЕНИЕ /СЛАДКАРНИЦА/

 

 

 

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС

 

 

 

ЗА отдаване под наем НА ОБЩИНСКИ ИМОТ

 

 

 

 

 

ПОМЕЩЕНИЕ /сладкарница/, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДА НА СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4 , гр.Костенец /ІІ корпус/ , С ПЛОЩ ОТ 110 КВ.М.

 

 

 

 1. Конкурсът ще се проведе на 08.02.2018г. от 10,00 часа в СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , ІІ етаж,първа стая.

 2. Конкурсната документация може да се закупи в СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , в срок до 16.30 часа на 06.02.2018.

 3. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.

 4. Начална наемна цена в размер на 160 лв. /сто и шестдесет/ Предложенията се подават в деловодството на СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец ,  в срок до 16.30 часа на 07.02.2018г.

 5. Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 100,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 07.02.2018г., в касата на СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец .

 6.  При неявяване на кандидати ще се проведе конкурс на16.02.2018г

   

   

   

   

  ЗА СПРАВКИ: СУ „Св.Климент Охридски” ул. „Бреза” № 4 гр.Костенец, тел:21-96

 

Покана

 

 

 

 

 

 

     СРЕДНО УЧИЛИЩЕСв. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

       гр. Костенец – 2030; ул. Бреза” № 4; тел. 07142/21-59; 07142/21-96;

 

    www.sou-kostenec.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО РОДИТЕЛИТЕ

 

НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

ГР. КОСТЕНЕЦ

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

 

 

 

 

 

         В периода от 10 до 20  септември ще се проведат родителски срещи  по график, за излъчване на представители за събранието на родителите, на което ще бъде избран обществен съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Костенец.

 

Необходимо е от всеки клас да се излъчи по един родител, който да участва в учредяването на съвета.

 

Учредяването ще се състои на 26.09.2019 година от 18:00 часа в актовата зала на училището.

 

За член на обществения съвет, всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик в училището или доказали се личности в различни области на обществения живот, изявени общественици, бивши възпитаници, които не са родители на ученици в училището.

 

Правата и задълженията, които има общественият съвет, са регламентирани в ЗПУО в Глава 14 – „Обществен съвет“ от чл. 265 до чл. 270.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

  Директор на СУ”Св.Климент Охридски”

 

Захаринка Кусарова

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

О Б Я В Я В А

 

 

 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

ЗА отдаване под наем НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

 

 

 

 оБЕКТ: помещение за зъболекарски кабинет за извънболнична стоматологична помощ с площ от 18 кв.м., находящо се  сградата на Средно училище „Св. Климент Охридски” град Костенец /корпус II/, построена в УПИ I „За училище”, в кв.48 по плана на град Костенец

 

 

 

 1. Конкурсът ще се проведе на 08.02.2018 г. от 13,00 часа в СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4, гр. Костенец, учителска стая

 2. Конкурсната документация може да се закупи в СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4 , гр.Костенец, в срок до 16.30 часа на 06.02.2018г.

 3. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.

 4. Начална наемна цена в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/

 5. Предложенията се подават в деловодството на СУ „Св.КлиментОхридски”, ул. „Бреза” № 4 , гр.Костенец,  в срок до 16.30 часа на 07.02.2018г.

 6. Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 100,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 07.02.2018г., в касата на СУ „Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4, гр.Костенец,

 7. Огледи: всеки делничен ден от 09.00 ч. до 15.00 часа до 06.02.2018 г.

 8.  При неявяване на кандидати повторен конкурс ще се проведе на 16.02.2018 г.

   

  ЗА СПРАВКИ: СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4, гр.Костенец, тел: 07142/21-96