Покана

 

 

 

 

 

 

     СРЕДНО УЧИЛИЩЕСв. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

       гр. Костенец – 2030; ул. Бреза” № 4; тел. 07142/21-59; 07142/21-96;

 

    www.sou-kostenec.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО РОДИТЕЛИТЕ

 

НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

ГР. КОСТЕНЕЦ

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

 

 

 

 

 

         В периода от 10 до 20  септември ще се проведат родителски срещи  по график, за излъчване на представители за събранието на родителите, на което ще бъде избран обществен съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Костенец.

 

Необходимо е от всеки клас да се излъчи по един родител, който да участва в учредяването на съвета.

 

Учредяването ще се състои на 26.09.2019 година от 18:00 часа в актовата зала на училището.

 

За член на обществения съвет, всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик в училището или доказали се личности в различни области на обществения живот, изявени общественици, бивши възпитаници, които не са родители на ученици в училището.

 

Правата и задълженията, които има общественият съвет, са регламентирани в ЗПУО в Глава 14 – „Обществен съвет“ от чл. 265 до чл. 270.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

  Директор на СУ”Св.Климент Охридски”

 

Захаринка Кусарова

 

 

 

 

 

ПОМЕЩЕНИЕ /СЛАДКАРНИЦА/

 

 

 

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС

 

 

 

ЗА отдаване под наем НА ОБЩИНСКИ ИМОТ

 

 

 

 

 

ПОМЕЩЕНИЕ /сладкарница/, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДА НА СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4 , гр.Костенец /ІІ корпус/ , С ПЛОЩ ОТ 110 КВ.М.

 

 

 

 1. Конкурсът ще се проведе на 08.02.2018г. от 10,00 часа в СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , ІІ етаж,първа стая.

 2. Конкурсната документация може да се закупи в СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , в срок до 16.30 часа на 06.02.2018.

 3. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.

 4. Начална наемна цена в размер на 160 лв. /сто и шестдесет/ Предложенията се подават в деловодството на СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец ,  в срок до 16.30 часа на 07.02.2018г.

 5. Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 100,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 07.02.2018г., в касата на СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец .

 6.  При неявяване на кандидати ще се проведе конкурс на16.02.2018г

   

   

   

   

  ЗА СПРАВКИ: СУ „Св.Климент Охридски” ул. „Бреза” № 4 гр.Костенец, тел:21-96

 

Клуб "Туризъм" към Проект "Твоят час" ръководител Радослава Петринина

Представяне дейността на клуба.  limk

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

О Б Я В Я В А

 

 

 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

ЗА отдаване под наем НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

 

 

 

 оБЕКТ: помещение за зъболекарски кабинет за извънболнична стоматологична помощ с площ от 18 кв.м., находящо се  сградата на Средно училище „Св. Климент Охридски” град Костенец /корпус II/, построена в УПИ I „За училище”, в кв.48 по плана на град Костенец

 

 

 

 1. Конкурсът ще се проведе на 08.02.2018 г. от 13,00 часа в СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4, гр. Костенец, учителска стая

 2. Конкурсната документация може да се закупи в СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4 , гр.Костенец, в срок до 16.30 часа на 06.02.2018г.

 3. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.

 4. Начална наемна цена в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/

 5. Предложенията се подават в деловодството на СУ „Св.КлиментОхридски”, ул. „Бреза” № 4 , гр.Костенец,  в срок до 16.30 часа на 07.02.2018г.

 6. Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 100,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 07.02.2018г., в касата на СУ „Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4, гр.Костенец,

 7. Огледи: всеки делничен ден от 09.00 ч. до 15.00 часа до 06.02.2018 г.

 8.  При неявяване на кандидати повторен конкурс ще се проведе на 16.02.2018 г.

   

  ЗА СПРАВКИ: СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4, гр.Костенец, тел: 07142/21-96

 

Проект "Твоят час"