Заявления за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда


Уважаеми родители и ученици,

Информираме ви за основанията за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда(ОРЕС), регламентирани в чл.115 ал.3 и ал.4 от ЗПУО и разписани подробно в раздел III - Обучение от разстояние в електронна среда от Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование 

 За целта сме подготвили три вида заявления

1. Заявление за  преминаване в ОРЕС до 30 дни с основания:

  • "здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, че ученикът не може да посещава училище" - изтегли от тук

2. Заявление за преминаване в ОРЕС над 30 дни с основания:

  • "ако по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;
  • ако по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес." - изтегли от тук

3. Заявление за преминаване в ОРЕС над 30 дни с основание:

  • "по избор на ученика или родителя при условията на чл.12, ал.2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието"  - изтегли от тук

4. Декларация от родител за осигуряване на ученика условия за обучение в електронна среда - изтегли от тук

 

Самостоятелна форма на обучение

чл. 64   Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно ДОС за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за професионално образование и обучение, за придобиването на квалификации по професии, за обучението на деца с хронични заболявания и/или със специфични образователни потребности и за системата на оценяване.

          ал.1 Самостоятелна форма на обучение се организира за:

1. Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

2. Лица навършили 16-годишна възраст

        ал.2  Ученик ненавършил 16-години, по здравословни причини, удостоверени с медицински протокол, както и за даровити, решение за обучение в тази форма се взема на ПС

        ал.3  СФО не се организира за ученици с умствена изостаналост и с множество увреждания

        ал.4  Ученикът в срок до 14 септември на съответната календарна година, подава заявление до директора, в което посочва причините за записване в самостоятелна форма на обучение. Директорът одобрява или отхвърля заявлението на ученика навършил 16-годишна възраст.

       ал.5 Условията и редът за провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

       ал.6 Обучението в самостоятелна форма на обучение следва учебния план за дневна форма

       ал.7  Учениците в самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити на три сесии, определени със заповед на директора, а при необходимост - обявява се четвърта сесия

График самостоятелна форма на обучение - януарска сесия 2021/2022 година

Конспекти

Български език и литература - 12 клас

Български език и литература Разширена подготовка - 12 клас

Биология и здравно образование избираем модул - 12 клас

Биология и здравно образование модул 2 - 12 клас

Биология и здравно образование модул 3 - 12 клас

Биология и здравно образование модул 4 - 12 клас

Математика - 12 клас

Английски език - 12 клас

Химия модул 3 - 12 клас

Химия модул 4 - 12 клас

 

 

 

"Един неразделен клас" - нашата юбилейна филмова премиера!

...Дойде и времето за премиерата на юбилейният ни филм – „Един неразделен клас“. Всички знаем тази хубава българска песен, в която се пее: "Един неразделен клас, с общи тревоги и мечти, чертаеше своя път“...

Днес ще ви срещнем с един клас от любими бивши учители, които ще влязат отново в час, за да ни споделят „къде останаха чудните вечери, с безброй желания неизречени, къде са миговете пожелавани, с откровения, незабравени“ цял един училищен живот от 50 години! За да ни накарат да повярваме всички, до един, че ни чакат само празници, че е щедро без предел времето пред нас...

Това е един неразделен от времето, пространството и обстоятелствата клас.

Неразделен с любимото училище, с любимите колеги и ученици.

Неразделен с призванието и мисията на живота си – да дава криле на дръзновение и да вдъхновява Бъдещето!

 С общи тревоги и мечти, който чертаеше своя път 50 години, за да ни го завещае днес като красиво сбъдната мечта...

Благодарим на всички тях!

Филмът "Един неразделен клас" може да гледате  тук

Откриване на бюст – паметник на Свети Климент Охридски и училищен STEM център

    Толкова е вълнуващо, когато трите измерения на времето -  Минало, Настояще и Бъдеще, се слеят в едно неделимо цяло. Това прави осезаемо усещането за Вечност, макар и събрано само в един мимолетен, но незабравим миг.

    Точно такъв миг, отразил в себе си ехо от пулса на миналото и дръзкия порив на бъдещето, беше юбилейният ни патронен празник на 25.11. 2021г.

    Гости на празника бяха г –жа М. Минчева – заместник – кмет на Община Костенец, г- н Ив. Банчев – председател на Общинския съвет и общински съветници, г – жа С. Хаджийска – началник отдел „Образование и култура“ в Община Костенец, г –жа Бл. Христова  - ст. експерт „Образование и култура“, г- жа Р. Иванова – началник на РУО София област, директорите на костенските училища, представители на Училищното настоятелство и Обществения съвет на училището, бивши и настоящи учители и ученици, приятели на Гимназията.

   Честването започна с тържествена церемония по откриване на бюст – паметник на Свети Климент Охридски в училищния парк. Дело на скулптура Димо Бойчев, ликът на Първоучителя – патрон на нашата Гимназия, сякаш оживя пред всички, одухотворен от достолепието на изваяните човешки черти с ореола им на святост. Тържествени слова, венец и букети цветя, художествен рецитал и композирана за празника детска песен, изразиха признателността и духовната ни приемственост с примера за всеотдайност на Свети Климент Охридски.

                                            

   След този вълнуващ жест на почит към Патрона и Миналото всички гости отидоха не просто до третия етаж на Гимназията, а до нейното дръзновено сбъднато Бъдеще.

С отрязване на трикольорната лента отвори врати  STEM центъра за обучение по Роботика,  Математика, Физика, Биология и Химия. Там, сред домакините на центъра, бяха и двата хуманоидни робота, които очароваха всички с демонстрираните възможности да говорят и танцуват. Гостите буквално влязоха в абстрактния свят на Бъдещето, когато изпробваха очилата за виртуална реалност със заредени в тях дигитални образи. Усещането за футуристична паралелна действителност се допълни и от демонстрация на възможностите, които имат интерактивните дисплеи за визуализация на уроците в обучението по Физика и Биология.

 

 

 Всичко това остави незабравим спомен за щастливо сбъднат кръговрат на времето в един ден, наситен с най- вълнуващото от миналото, настоящето и бъдещето на нашата Гимназия!