СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Костенец – 2030; ул. „Бреза” № 4; тел. 07142/21-96;

www.sou-kostenec.org
ПРОТОКОЛ №3Днес, 06.07.2022 година се проведе общо събрание към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Костенец. На събранието присъстваха 12 човека от административния и помощен персонал, както и 44 човека от ПП .

Събранието протече при дневен ред:

 

 1. Отчет за изпълнение на второ тримесечие на  бюджет 2022 година – докладва директор.

 2. Текущи въпроси.


По първа точка Директорът направи  отчет, като представи подробна информация по параграфи за изпълнението на второ тримесечие бюджета  на  2022 година. Същата е неразделна част от настоящия протокол.

С 56 гласа „За“ – общото събрание прие отчета за изпълнение на първо тримесечие на бюджет 2022 година.


Протоколчик: Бойка Лечева -ст.учител по БЕЛ
Директор:Захаринка Кусарова

 

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕСв. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Костенец – 2030; ул. Бреза” № 4; тел. 07142/21-96;

www.sou-kostenec.org

 

 

 

ПРОТОКОЛ №2

 

 

Днес, 18.04.2022 година се проведе общо събрание към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Костенец. На събранието присъстваха 11човека от административния и помощен персонал, както и 42 човека от ПП .

Събранието протече при дневен ред:

 

1.   Отчет за изпълнение на първо тримесечие на  бюджет 2022 година – докладва директор.

2.   Текущи въпроси.

 

По първа точка Директорът направи  отчет, като представи подробна информация по параграфи за изпълнението на първо тримесечие бюджета  на  2022 година. Същата е неразделна част от настоящия протокол.

С 50 гласа „За“ – общото събрание прие отчета за изпълнение на първо тримесечие на бюджет 2022 година.

 

 

Протоколчик: Бойка Лечева -ст.учител по БЕЛ

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕСв. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Костенец – 2030; ул. Бреза” № 4; тел.; 07142/21-96

www.sou-kostenec.org

  

Протокол № 2 /19.04.2022 година

  Днес, 19.04.2022 г., от 13.30 часа се проведе общо събрание на общоучилищния колектив, на което присъстваха  43 членове.  Председателят на събранието, г-жа Митрова , предложи то да премине при следния дневен ред:

1.Проект на  бюджета  за 2022  година.

По първа точка докладва директорът на училището- госпожа Захаринка Кусарова. Тя представи проекта на бюджета по следния начин:

Обща сума на бюджета  е 2 062 178  лв., което включва -субсидияот МОН-2 015 524.00лв.,преходен остатък 43 153.59 лв. и собствени приходи – 3 500 лв.

1.Обща сума за заплати и осигуровки-1 461 000 лв., за осигуровки 326 322 лв., което представлява 12 % завишение спрямо миналия  бюджет.

Средства за допълнителни плащания:

1.За 24 май-35 000 лв. като за ПП-500 ,адм.-450,помощен -300

2.За 15 септември-26000  лв. за ПП-400 ,адм.-350 ,помощен -250

3.За 25 ноември-Патронен празник-35000 лв. като за ПП-500 ,адм.-450,обслужващ-300

4.За диференцирано заплащане  на ПП персонал -52000лв , съгласно изискванията

5.СБКО-25 200 лв.

6.Работно и представително облекло-33950 лв.

7.За награди-2000лв.

 

2.Издръжката по параграф 10  е в размер на 189 656 лв. , което е приблизително 20% увеличение.

Това са  средства за:

1.     Храна- 15 700 лв., което включва безплатна закуска за учениците от 1 до 4 клас и обяд за децата от ЦДО.

2.     Медикаменти- 400 лв.

3.     Учебни книги и учебници-2 000 лв.

4.     Материали- 13 200 лв.,

5.     Вода, горива, енергия- 71 000 лв.

6.     Външни услуги-16 600 лв.

7.     Командировки- 1200 лв.

8.     Застраховки -200 лв.

9.     Разходи за тържества и др. извънредни 50-годишен юбилеен концерт -31 406 , в т. ч резерв 20 000 лв.

10.  Текущ ремонт -2200 лв.

11.  Стипендии – 30 000 лв.

12.  Капиталови разходи – 30 000 лв.- за плочника ,който се работи в момента.

13.Промяна  във ВПРЗ за 2022 г. Тя касае допълнително плащане на учителите ,които работят като администратори на електронен дневник и други платформи- сумата от 50 лева месечно.

В заключение директорът каза ,че предвидените средства ще са достатъчни, за да се увеличат заплатите на ПП с 12,3 % , а на ПН с 10 % ,лекторските часове съгласно Анекс №Д 01-44 от 04.04.2022 г. към Колективен трудов договор. Издръжката е увеличена с 20 % и голямото притеснение е дали ще стигне като се има предвид бързото покачване на цените на горивата и тока. Госпожа Кусарова изрази надежда , че ще има актуализация на бюджета през месец юли и това ще даде възможност да се извършат и някои предвидени ремонти.

Водещата призова хората за дебати и изказвания. Госпожа Петринина попита за транспортните средства за учителите. Госпожа директорът  обясни ,че тук промяна няма и след представени оправдателни документи в края на месеца ,те се заявяват към общината и съответно се предоставят на училището.

Повече въпроси не се породиха и водещата призова към гласуване. Предложението бе прието единодушно с 43 гласа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУ “Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Костенец – 2030; ул.”Бреза” № 4; тел. 07142/21-59; 07142/21-96;

www.sou-kostenec.org

 

Протокол № 1 /10.02.2022 година

  Днес, 10.02.2022 г., от 13.00 часа се проведе общо събрание на общоучилищния колектив, на което присъстваха  49 членове.  Председателят на събранието, г-жа Захаринка Кусарова, предложи то да премине при следния дневен ред:

1.     Отчет на Синдикалните организации в СУ „Св. Климент Охридски“ и избор на ново ръководство на СБУ към КНСБ;

2.     Отчет на бюджета за периода януари – декември 2021 г.

       По точка първа от дневния ред Лилия Щъркова, касиер на училищната организация към СБУ, направи отчет на приходите и разходите  за отчетния период.

 

     Отчетът бе подложен на гласуване и бе приет единодушно.

 

     Госпожа Пенка Кичукова, председател на училищната организация към Синдикат „Подкрепа“, информира общоучилищния колектив, че на свое заседание членовете на организацията са взели решение да се присъединят към СБУ.

   Във връзка с това се проведе избор на ново ръководство на училищната синдикална организация. Пенка Кичукова предложи за председател на училищната  организация към СБУ да бъде избрана Аделина Каварджикова. Марияна Козлова предложи  Даниела Стамболийска, която си направи отвод. Други предложения не постъпиха.

     Предложението на Пенка Кичукова бе подложено на гласуване и бе прието с 49 гласа „за“.

         Пенка Кичукова предложи за секретар-касиер да бъде избрана Мариана  Господинова. Други предложения не постъпиха.

      Предложението на  Пенка Кичукова бе подложено на гласуване и бе прието с 49 гласа „за“.

       Директорът на училището направи предложение в състава на новата ревизионна комисия да бъдат избрани Мария Караджова, Иван Герин и Радослава Петринина. Други предложения не постъпиха.

     Предложението на директора бе подложено на гласуване и бе прието с 49 гласа „за“.

    

     По  точка втора от дневния ред г-жа Кусарова направи отчет за изразходването на бюджета за периода януари – декември 2021 г. по параграфи. Отчетът е неразделна част от настоящия протокол. Въпроси и допълнения не постъпиха.

 

    Отчетът бе подложен на гласуване и бе приет единодушно.

     Г-жа Кусарова информира общоучилищния колектив, че предстои да се направи допълнение към вътрешните правила за работната заплата. То ще даде възможност администраторите на платформите задължителни за водене на документацията на училището -Любка Драгийска, Миглена Стоичкова и Мария Кръстанова  да получават допълнително възнаграждение от 50 лв. месечно  за тази дейност.

 

    Общото събрание прие следните решения:

 

                                 Решение № 1

Приема се отчетът на училищната организация към СБУ.

 

                                 Решение № 2

Членовете на училищната организация на Синдикат „Подкрепа“ се присъединяват към училищната организация  на СБУ.

 

                                 Решение № 3

Новото ръководство на училищната организация към СБУ е в състав:

Председател  – Аделина Каварджикова;

Секретар-касиер – Мариана Господинова;

Ревизионна комисия -  Мария Караджова, Иван Герин и Радослава Петринина.

 

Решение №4

Отчетът на Бюджет 2021 на училището беше приет .

 

                 С това дневният ред бе изчерпан и събранието бе закрито.

 

                                        ПРОТОКОЛЧИК НА  ОС:…………….  

                                                               (Бойка Лечева)

                                      

                       ДИРЕКТОР: .........................                   

                                                       ( Захаринка Кусарова)

 

 

  

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕСв. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Костенец – 2030; ул. Бреза” № 4; тел. 07142/21-96;

www.sou-kostenec.org

 

 

                                                                            ПРОТОКОЛ №6

 

 

Днес, 21.10.2021 година се проведе общо събрание към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Костенец. На събранието присъстваха 12 човека от административния и помощен персонал, както и 38 човека от ПП

Събранието протече при дневен ред:

1.    Отчет за изпълнение на трето тримесечие на  бюджет 2021 година – докладва директор.

2.    Текущи въпроси.

 

По първа точка Директорът направи  отчет, като представи подробна информация по параграфи за касовото изпълнението на трето тримесечие бюджета  за  2021 година. Същата е неразделна част от настоящия протокол.

С 50 гласа „За“ – общото събрание прие отчета за изпълнение на трето тримесечие на Бюджет 2021 година.

    Протоколчик: Бойка Лечева- ст.учител по БЕЛ

  

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕСв. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Костенец – 2030; ул. Бреза” № 4; тел. 07142/21-96;

www.sou-kostenec.org

Протокол №5  /29.09.2021 година

 

Днес, 29.09.2021 г., от 13:30 часа се проведе общо събрание на общоучилищния колектив, на което присъстваха 48 членове.

Събранието протече при следния дневен ред:

      1.Определяне на критерии за оценка на работата на непедагогическия персонал.

                               2.Избор на комисия за определяне диференцираното заплащане на непедагогическия персонал.

                     3.Отчет за изпълнение на второ тримесечие на  бюджет 2021 година – докладва директор.

             По първа точка от дневния ред директорът на училището предложи критерии за оценяване на работата на непедагогическия персонал.

По втора точка от дневния ред директорът предложи комисията за оценка на работата на непедагогическия персонал да се състои от трима души …………………………………………………….. Предложението за броя на членовете в  комисията и състава ѝ бе подложено на гласуване и бе прието единодушно.

            По трета точка директорът направи  отчет, като представи подробна информация по параграфи за касовото изпълнението на второ тримесечие на бюджета  за  2021 година. Същата е неразделна част от настоящия протокол.

                 Общото събрание взе следните решения:

Решение №1

Събранието прие следните критерии:………………………………………………..

Решение № 2

            Създава се комисия за оценка на работата на непедагогическия персонал, която е в  състав:……………………………………………………………………………………….

Решение №3

С 48 гласа „За“ – общото събрание прие отчета за изпълнение на второ тримесечие на Бюджет 2021 година.

    Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Протоколчик-     Бойка Лечева-ст.учител по БЕЛ       

 

   СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Костенец – 2030; ул. „Бреза” № 4; тел. 07142/21-96;

www.sou-kostenec.org
ПРОТОКОЛ №1Днес, 28.01.2021 година се проведе общо събрание към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Костенец. На събранието присъстваха 13 човека от административния и помощен персонал, както и 42 човека от ПП онлайн /през тиймс/.

Събранието протече при дневен ред:

 

 1. Отчет за изпълнение на бюджет 2020 година – докладва директор.

 2. Текущи въпроси.

 

По първа точка Директорът направи  отчет, като представи подробна информация по параграфи за изпълнението на бюджета  за 2020 година. Същата е неразделна част от настоящия протокол.

С 55 гласа „За“ – общото събрание прие отчета за изпълнение на бюджет 2020 година.

По точка втора бяха поставени въпроси, свързани с осигуреност с техника за онлайн обучението.

На този въпрос директорът даде информация за броя на получените и списък на лицата , на които е предоставена техниката.

Директорът каза, че по НП ИКТ  очакваме още 10 лаптопа и 3 таблета, които веднага ще бъдат предоставени  на учителите, които използват лични устройства  за работа в онлайн среда.

Обсъден бе и въпросът за ваксиниране с ваксина за Ковид-19.  Всички желаещи ще бъдат ваксинирани  и ще бъдат включени в общ списък и предоставен на РЗИ София-област.

 

Протоколчик: эЛора Стоилова-психолог в училище

 

 

ПРОТОКОЛ №2Днес, 11.03.2021 година се проведе общо събрание към СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Костенец. На събранието присъстваха 14 човека от административния и помощен персонал, както и 39 човека от ПП онлайн /през Тиймс/.

Събранието протече при дневен ред:

 

 1. Представяне на Бюджет 2021 година – докладва директор.

 2. Вътрешни правила за работна заплата.

 3. Текущи въпроси.

 

По първа точка Директорът представи подробна информация по параграфи  на бюджета  за 2021 година. Обща сума на бюджета  е 1 866 855 лв., което включва -субсидия от МОН, преходен остатък в размер на 33 188 лв., непреведени до момента субсидия от Община Костенец-7 000 лв. и собствени приходи от наеми-3 500 лв. Тя обясни, че средствата предвидени за увеличение на заплатите с 16% за ПП персонал и 10% за НП са достатъчни и са планирани в параграф 1. Съгласно КТД за годината са предвидени допълнителни плащания, както следва:

1.За 24 май-28 500 лв.

2.За 15 септември-22850  лв.

3.За 25 ноември-Патронен празник-34 000 лв.

4.За диференцирано заплащане ,както на ПП персонал така и на НП персонал

5.СБКО-27 000лв.

6.Работно и представително облекло-31 140 лв.

7.За награди-1100лв.

Обща сума за заплати и осигуровки-1 305737 лв., което представлява 90 % от общия бюджет.

Издръжката по параграф 10  е планирана в размер на 182 313лв,което е приблизително 10% от бюджета.

Тук са предвидени средства за:

 1. Храна- 20 000лв.,което включва безплатна закуска за учениците от 1 до 4 клас и обяд за децата от ЦДО.

 2. Медикаменти- 400лв.

 3. Учебни книги и учебници-12 000 лв.

 4. Материали- 9300лв.

 5. Вода, горива, енергия- 58 000 лв.

 6. Външни услуги-15 700 лв.

 7. Текущ ремонт-13 750 лв.

 8. Командировки- 1 200 лв.

 9. Застраховки -1 300 лв.

 10. Разходи за 50-годишен юбилей -19 523 лв.

 11. Стипендии – 25 000 лв.

Директорът подчерта ,че при разпределението на Бюджета по параграфи са участвали председателите на синдикалните организации- г-жа Пенка Кичукова и г-жа Таня Филимонова.

С 53 гласа „За“ – общото събрание прие Бюджет 2021 .

По втора точка директорът запозна колектива с промените във ВПРЗ за 2021г.Те касаят всички допълнителни плащания ,като сумите са малко завишени. Добавено е диференцирано заплащане за НП персонал. Увеличени са сумите за работно и представително облекло. Прибавени са суми за наставничество, за участие в екипи за обхват, за обучение на ПП персонал съгласно изисквания за вътрешноинституционалната квалификация, за провеждане на обучение на ученици ,отсъствали повече от 10 учебни дни по здравословни причини.

Правилата бяха приети с 53 гласа „За“.

 

По точка трета бяха поставени въпроси, свързани с онлайн обучението.

На този въпрос директорът даде информация за редуването на класовете в присъствено обучение.

Обсъден бе отново въпросът за ваксиниране за Ковид-19.  Всички желаещи ще бъдат ваксинирани  и ще бъдат включени в общ списък и предоставен на РЗИ София-област.Протоколчик: Лора Стоилова-психолог в училище</p