Ученици

Чл.79. Учениците  се обучават и възпитават при условия, които гарантират :
1.    Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие
2.    Техните права, свобода и сигурност
3.    Зачитане на достойнството им, уважение и любов към тях
4.    Възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност
5.    Приобщаване към националните традиции и културните ценности
Чл. 80. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно- възпитателния процес.
Чл. 81 /1/  Учениците имат следните права:
         1. Да избират училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;
        2. Да получават информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията им в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването им в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
        3. Да бъдат консултирани във връзка с професионалното им ориентиране и развитие, да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани в съответствие с техните потребности, желания и способности;
        4. Да се обучават и възпитават в здравословна и сигурна среда, както и да получават защита при накърняване на правата и достойнствата им;
         5. Да се ползват от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и ред, определени в нормативен акт;
         6. Да ползват безплатно училищната материално – техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и неучебно време за развитие на интересите и способностите им;
         7. Да участват в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;
         8. Да бъдат поощрявани с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса им за развитието на училищната общност;
         9. Да дават мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
         10. Да участват, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи техните права и интереси;
         11.  Да получава безплатни учебници от І до VІІ клас.
          /2/ Учениците нямат право да:
1.    Отсъстват от учебни занятия без уважителни причини.
2.    Участват в хазартни игри, да пушат, да употребяват наркотични средства и алкохол.
3.    Участват в политически партии и организации до навършване на 18- годишна възраст.
4.    Накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите.
5.    Създават пречка на учителите при и по повод изпълнение на служебните им задължения.
         /3/ Ученически съвет на класа:
1. Съставът на ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване всяка учебна година.
2. Ученическият съвет на класа участва в планиране тематиката в ЧК, отговаря за спазване правата на учениците, участва активно в решаване на проблемите на класа.
3. Съставът на ученическия съвет на класа се състои от председател и заместник председател.
4. Председателят на ученическия съвет на класа и заместник председателя са членове на ученическия съвет на училището.
5. Класният ръководител при внасяне на предложения за наказания на ученици от класа, го съгласува с ученическия съвет на класа. Ако има различия, се внасят и двете предложения.
         /4/ Конституиране на ученическия съвет на училището:
1. Учениците имат право да конституират ученически съвет, като всеки клас излъчва свой представител.
2. На първото си заседание ученическият съвет избира чрез явно гласуване свой председател.
3.Председателят свиква съвета веднъж месечно, а през останалото време ръководи дейността му;
4 .Ученическият съвет може да отправя предложения и питания към директора и педагогическия съвет.
Чл. 82 /1/ Учениците имат следните задължения:
         1. Да съхраняват авторитета на училището и да допринасят за развитие на добрите му традиции;
         2. Да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина;
         3. Да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави
    Без грим;
    Блузи, ризи не по- къси от колана на полата или панталона;
    Много къси поли ипанталони;
    Не е допустимо облеклото да разкрива елементи от бельото;
        4. Да уважават и да не накърняват честта и достойноството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;
        5. Да не участват в хазартни игри, да не пушат, да не употребяват наркотични вещества и алкохол;
        6. Да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;
        7. Да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
       8. Да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
       9. Да не бъдат на обществени места без придружител  в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
      10. Да не участват в политически партии и организации до навършването на 18 – годишна възвраст;
      11. Да опазват материално – техническата база и чистотата на територията на училището. Да носи индивидуална и колективна отговорност за МТБ в класната стая.
      12. Да носят ученическата си книжка в училище и да я представят при поискване на учителя или директора;
      13. Да носят ученическата си лична карта в училище и извън него;
      14. Да пази личните си вещи, да не ги оставя без надзор. За изгубени вещи училището не носи отговорност;
      15. Да дежурят в класната стая, като дежурният отговаря за чистота в нея;
      16. Да изпълняват задълженията си, определени в Правилника за дейността на училището и ППЗНП;
        /2/ Похабени изгубени безплатни учебници се заплащат в реален размер или се закупуват.
        /3/ Повредено или счупено учулищно оборудване се заплаща в двоен размер.
Чл.83.  /1/  Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:
      1. При представяне на медицинска бележка или документ от клуба, в който членува;
      2. До 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя и разрешение от класния ръководител;
      3. До 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба на родителя.
         /2/ Учениците са длъжни да представят бележка за извиняване на отсъствията си не по-късно от 3 дни от връщането му в училище, в противен случай отсъствията остават неизвинени.
        /3/ За ученици, чиито отсъствия за една учебна година са повече от 1/3 от часовете по учебен предмет, годишната оценка се оформя след полагане на изпит в края на учебната година, по предложение на педагогическия съвет и след заповед на Директора на училището.
        /4/ В случаите по алинея 3 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.
       /5/ Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.
       /6/ На ученик, направил над пет неизвинени отсъствия за един месец , се спират детските надбавки / съгласно Правилника за прилагане на закона за семейни помощи за деца.
Чл.84. /1/ Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.
           /2/ Закъснения до 15 минути за 3 учебни часа без уважителни причини се считат за 1 учебен час неизвинено отсъствие.
     /3/ Ученикът получава неизвинени отсъствия  / най-малко пет/ в дни, обявени за неучебни, но присъствени в които се организират празници и други училищни мероприятия.
Чл.85. /1/ За допуснатите отсъствия от чл. 83 и чл.84, класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.
              /2/  Броят на отсъствията на ученика по чл. 83, ал. /1/, /2/ и /3/, чл. 84, ал /1/, /2/ и /3/ се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.  
Чл.86.  /1/ За неизпълнение на задълженията си, определени с този Правилник и с ППЗНП, учениците се наказват с:
     1. Забележка – за направени 5 неизвинени отсъствия и/или за нарушения по чл. 82, ал.  /1/, т. 5, 6, 7, 8 и 10;
     2. Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;
     3.  Предупреждение за преместване в друго училище – за направени 10 неизвинени отсъствия и/или за системни нарушения по чл. 82, ал.  /1/, т. 5, 6, 7, 8 и 10;
     4. Преместване в друго училище до края на учебната година за направени 15 неизвинени отсъствия и/или за системни нарушения по чл. 82, ал.  /1/, т. 5, 6, 7, 8 и 10;
      5. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 – годишна възраст – за направени 15 неизвинени отсъствия и/или за системни нарушения по чл. 82, ал.  /1/, т. 5, 6, 7, 8 и 10.
      6.  При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в Правилника за дейността на училището и ППЗНП, освен наказание по ал. /1/, т. 1, 2, 3, 4 и 5, може да се наложи мярка намаляване на поведението.
        /2/ Наказанията по ал. 1, т.1 и 2 се налагат със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по т. 3, 4 и 5 – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
        /3/ Наказанията и мерките са срочни. За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание.
       /4/ Срокът на наказанието по чл. 86,  ал. /1/ т. 1 и 4 е до края на учебната година, а по чл. 86, ал. /1/, т. 2, 3 и 5 – се определя в заповедта за налагането му.
      /5/ Наказанието по ал. /1/, т. 3 влиза в сила от началото на следващата учебна година в случай, че е наложено до 30 учебни дни преди края на учебните занятия.
      /6/ Наказанията по ал. 1 се заличават с изтичане на съответната учебна година.
       /7/ Срокът на мярката по чл.  86, ал. /1/ , т. 5 се определя в заповедта за налагането й.
      /8/ Наказнията по чл. 86, ал. /1/, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки или системни нарушения.
     /9/ Ученик с над 150 отсъствия /общо – извинени и неизвинени/ минава на самостоятелна форма на обучение.  
    /10/ Наложените наказания, както и заличаването им се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.
    /11/ Наказанията по ал. 1 се заличават с изтичането на съответната учебна година. Наказанията по ал. 1, т. 1 или т. 3 могат да се заличат и предсрочно по реда на ал. /2/.
    /12/ Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.
     /13/ Преди налагане на наказанията по по чл. 86, ал. /1/, т. 1 и 5 директорът  - за наказанието по чл. 86, ал. /1/, т. 1, съответно – педагогическият съвет – в останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
     /14/ Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.
     /15/ При необходимост изслушването се извършва в присъствието на ресурсен учител. За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.
    /16/ При налагане на наказанията по чл. 86, ал. /1/, т. 3 – 4 и т. 5 задължително се уведомява Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители Дирекция „Социално подпомагане” може да го консултира преди налагане на останалите наказания и мерки.
     /17/  Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 86, ал. /1/, т. 3 се взема мнението на класния ръководител на ученика.
    /18/ Ученик, наказан по ал. /1/, т. 4 продължава обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на РИО на МОМН. След заличаване на наказанието, ученикът може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.
    /19/ При три забележки през учебния срок, вписани в дневника, ученикът се наказва със „Забележка” и отнемане на стипендията за един месец. Ако ученикът вече има такова наказание, се прилага следващото по степен.
    /20/  Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 86, ал. /1/, т. 5 за срока на мярката се лишава от право да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в представителни прояви от името на училището.
    /21/ Мярката по чл. 86, ал. 1, т. 4 не може да се налага на ученици със специални образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или нарушението на здравето.
     /22/ Дейностите в полза на училището по ал.1 т.2 се определят по предложение на класния ръководител и са съобразени с възрастовите особености на учениците.
    Почистване на класната стая;
    Почистване на зелените площи идвора;
    Почистване на спортните площадки, боядисване;
     /23/  Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището или  на ППЗНП, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно – възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.
       /24/ Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
       /25/ При налагане на мярката по ал. /24/ за часа, за който ученикът е отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напусна територията на училището за времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнение на мярката. Ангажират се с дейности в библиотеката и участие в мероприятия за подобряване на материално – техническата база.
      /26/ Заповедите и наказанията могат да се обжалват пред началника на регионалния инспекторат по образованието.

Чл.86а. Награди на учениците:
         /1/ За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне на състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции /на училищно, регионално и национално равнище/:
1. похвала от директора и педагогическия съвет, определена със заповед от директора;
2. книги и други предмети;
3. похвална грамота;
4. специална награда, носеща името на училищния патрон и сума или предметна награда, определена от учищното настоятелство за учениците, завършващи гимназиален етап.
       /2/ Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на класния ръководител.